Composer Walajapet Venkatramana Bhagavatar Deity N/A N/A
Keerthana karuNa nidhi vani Language Telugu
Raga kEdAra gowLai Thala Adi
LYRICS SECTION