Composer Patnam Subramaniya Iyer Deity N/A N/A
Keerthana raghu vamsa Language Sanskrit
Raga kathana kuthUhalam Thala dEsAdi
LYRICS SECTION