Composer Patnam Subramaniya Iyer Deity N/A N/A
Keerthana nanubrOva radha Language Telugu
Raga bhairavam Thala rUpakam
LYRICS SECTION