Composer Annamacharya Deity Krishna Krishna
Keerthana bhAvayami gOpalabAlam Language Sanskrit
Raga yaman kalyANi Thala khanda chAppu
LYRICS SECTION
AUDIOS
VIDEOS