Composer Annamacharya Deity Venkatesa Venkatesa
Keerthana bhAvamulOna bAhyamunandunu Language Telugu
Raga suddha dhanyAsi Thala Adi
LYRICS SECTION