Composer G.N.Balasubramaniam Deity N/A N/A
Keerthana samAna rahithE Language Sanskrit
Raga sAraNgA tharanGiNi Thala rUpakam
LYRICS SECTION