Composer Purandara Dasa Deity Anjana Devi Anjana Devi
Keerthana Bharati deviya nene Language Kannada
Raga kharaharapriya Thala Adi
LYRICS SECTION