Composer Muthuswamy Dikshithar Deity Narayana Narayana
Keerthana varada rAja avAva Language Sanskrit
Raga gangA tharangiNi Thala rUpakam
LYRICS SECTION