Composer Muthuswamy Dikshithar Deity Krishna Krishna
Keerthana SrI vidyA rAja gOpAlam Language Sanskrit
Raga jaganmOhanam Thala thisra lakhu Eka
LYRICS SECTION