Composer Muthuswamy Dikshithar Deity Narayana Narayana
Keerthana mAra rati priyam Language Sanskrit
Raga rathipriya Thala Adi
LYRICS SECTION