Composer Muthuswamy Dikshithar Deity Navagraha - sani Navagraha - sani
Keerthana divAkara tanujaM Language Sanskrit
Raga yadhukula kAmbhOji Thala chathusra Eka
LYRICS SECTION