Composer Muthuswamy Dikshithar Deity Navagraha - budha Navagraha - budha
Keerthana budhamASrayAmi Language Sanskrit
Raga nAttakkurunji Thala jhampa
LYRICS SECTION