Composer Muthuswamy Dikshithar Deity Vinayaka Vinayaka
Keerthana shrI gaNanAtam bhajarE Language Sanskrit
Raga Isa manOhari Thala rUpakam
LYRICS SECTION