Composer Other Deity Venkatesa Venkatesa
Keerthana srI pAdam sEvikka Language Tamil
Raga Varnarupi Thala Adi
LYRICS SECTION