Composer Purandara Dasa Deity Vamana Vamana
Keerthana shObhanavE idu shObhanavE Language Kannada
Raga hindOLam Thala Adi
LYRICS SECTION