Composer Kudumaru Venkataraman Deity Guru - RaghavEndra Guru - RaghavEndra
Keerthana Urvaruka Kshetradipathim Language Sanskrit
Raga pUrNachandrika Thala Adi
LYRICS SECTION