Composer Poochi Srinivasa Iyengar Deity Venkatesa Venkatesa
jAvaLi. jAnarO I mOhamu Language Telugu
Raga kamAs Thala rUpakam
LYRICS SECTION