Composer Nadopasana Srinivasan Deity N/A N/A
Keerthana hariyE sharaNam Language -------
Raga madhuvanthi Thala Adi
LYRICS SECTION