Composer Chittur S Subramanian Deity Parasurama Parasurama
Keerthana brigurAma mAm pAlaya Language Sanskrit
Raga rishabhapriya Thala khanda chAppu
LYRICS SECTION