Composer C.S.Radhakrishnan Deity Rama Rama
Keerthana kharahara harapriya priyakara Language Sanskrit
Raga kharaharapriya Thala Adi
LYRICS SECTION