Composer Thiruvarur Ramaswami Dikshitar Deity God God
Keerthana inkadaya Language -------
Raga vEgavAhini Thala Adi