Composer Muthuthandavar Deity Siva Siva
Keerthana naDippavanE cir-sabhai Language Tamil
Raga sankarAbharaNam Thala rUpakam
LYRICS SECTION