Composer Suguna Purushothaman Deity Self Self
Keerthana ini sAhasamellAm Language Tamil
Raga saindhavi Thala Adi
LYRICS SECTION