Composer Sant Thukkaram Deity Santh Santh
Abhang santh charaNaja lAgathAm Language Malayalam
Raga sindhu bhairavi Thala Adi
LYRICS SECTION