Composer Kalyani Varadarajan Deity Garuda (Vainatheya) Garuda (Vainatheya)
Keerthana Vainatheya vahanam bhajeham Language Sanskrit
Raga mOhanam Thala Adi
LYRICS SECTION