Composer T.A.Dhanapandiyan Deity God God
Keerthana tA tA tA iniyE Language -------
Raga Z--- Thala Adi
LYRICS SECTION