Composer T.A.Dhanapandiyan Deity God God
Keerthana paruga inidAgum Language -------
Raga Z--- Thala thisra rUpakam
LYRICS SECTION