Composer T.A.Dhanapandiyan Deity God God
Keerthana parAmukham AgumA Language -------
Raga Z--- Thala Adi
LYRICS SECTION