Composer T.A.Dhanapandiyan Deity God God
Keerthana paramanAr gItam Language -------
Raga Z--- Thala thisra lakhu Eka
LYRICS SECTION