Composer D.Pattammal Deity Guru - Thirugnana Sambandhar Guru - Thirugnana Sambandhar
Keerthana ammaiyAl amudamum Language Tamil
Raga mukhAri Thala Adi
LYRICS SECTION