Composer Ennapadam Venkatarama Bhagavatar Deity God God
Keerthana parhiparhAvatamsakam Language -------
Raga shadvidhamArgiNi Thala Adi
LYRICS SECTION