Composer Jayadeva & Padmavathy Deity Krishna Krishna
Geetha GOvindam - Ashtapadi Ashtapadi 23 - Kisalaya sayanathalE kuru Language Sanskrit
Raga nAdanAmakriya Thala Adi
LYRICS SECTION