Composer Sant Chokha Mela Deity Panduranga Panduranga
Abhang JOhar mAybAp Language Marathi
Raga Varnarupi Thala Adi