Composer C.S.Radhakrishnan Deity Siva Siva
Keerthana paramEsA pahimahEsa Language Sanskrit
Raga durga Thala Adi
LYRICS SECTION