Composer vEnkata vittala dasa Deity Guru - MaruthAnallUr Sadguru swAmigaL Guru - MaruthAnallUr Sadguru swAmigaL
Keerthana bhajarE gurucharaNam dusthara Language Sanskrit
Raga gowLai Thala Adi
LYRICS SECTION