Composer Krishna Premi Swmigal Deity Narasimha Narasimha
Keerthana prahlAda varadA saraNam saraNam Language Sanskrit
Raga simhEndra madhyamam Thala Adi
LYRICS SECTION