Composer M.Balamuralikrishna Deity N/A N/A
Keerthana haimavatIm bhaja Language -------
Raga sAraNgA tharanGiNi Thala rUpakam
LYRICS SECTION