Composer Ambi Dikshithar Deity N/A N/A
Keerthana mahEshvarI Language -------
Raga kAsirAmakriyA Thala rUpakam