Composer Ambi Dikshithar Deity N/A N/A
Keerthana kAmAkSI mAm pAhi Language -------
Raga gamaka kriyA Thala rUpakam