Composer N.S.Chidambaram N.S.Chidambaram</a> Deity Bharatha Desam Bharatha Desam
Keerthana mAnilam vAzhvuravE Raga bEgada
Language Tamil Thala Adi
LYRICS SECTION