Composer K Ramaraj Deity N/A N/A
Keerthana maha thripura sundhari Language Sanskrit
Raga vAgadeeshwari Thala rUpakam