Composer Ravikiran Deity Vinayaka Vinayaka
Keerthana GajavadanA Language Sanskrit
Raga vijayanAgari Thala Adi