Composer Ravikiran Deity Adi sesha Adi sesha
Keerthana Adi sEshAya Language Sanskrit
Raga kamAs Thala Adi