Composer Ashok Madhav Deity N/A N/A
Keerthana Ravamma nannu Language -------
Raga pasupathipriya Thala rUpakam