Composer Ashok Madhav Deity N/A N/A
Keerthana Narayana Language -------
Raga jalArNavam Thala rUpakam