Composer Ashok Madhav Deity N/A N/A
Keerthana Sannutha sri Language -------
Raga mAnavathi Thala rUpakam