Composer Ashok Madhav Deity N/A N/A
Keerthana Karanamemma Language -------
Raga sAraNgA tharanGiNi Thala Adi