Composer Sankara Vijayendra Saraswathy Swamigal - Kanchi Deity Guru - Mahaperiyava Guru - Mahaperiyava
SthOthram sruthi smrithi purANOkta (guru dasakam) Language Sanskrit
Raga rAgamAlika Thala ---
LYRICS SECTION