Composer Atma K Venkataraman (K. R. AtmanAthan) Deity Guru - Mahaperiyava Guru - Mahaperiyava
Keerthana guruvara dIjO charan tumhArE Language Hindi
Raga madhuvanthi Thala Adi
LYRICS SECTION