Composer Veena Shivaramaiah Deity Guru - Mahaperiyava Guru - Mahaperiyava
Keerthana AnandavAhEna ativAhi sOham Language Sanskrit
Raga Ananda bhairavi Thala Adi
LYRICS SECTION